INSA

een snelle, grondige en vernieuwende aanpak

Hoe kun je snel begrijpen wat mensen écht willen? Door aandachtig naar ze te luisteren, maar vooral door goed te kijken. De meeste communicatie is non-verbaal. Lichaamshouding, intonatie, ademhaling en spreektempo dragen allemaal bij aan de boodschap die mensen overbrengen. Maar daarmee is het verhaal niet af.

INSA: wat we doen

herkennen van onbewuste boodschappen

We communiceren ook en vooral met de onbewuste, hoogrepeterende microbewegingen in ons gezicht. Onze wenkbrauwen, onze oogleden. Die verraden binnen vijf minuten welke boodschappen we uitzenden en waarvoor we gevoelig zijn. Die boodschappen nemen we allemaal onbewust waar. We noemen dat intuïtie, chemie, een ‘klik’ met iemand hebben – of juist niet. INSA brengt die onbewuste processen geobjectiveerd en gestructureerd in kaart en leert je die herkennen en interpreteren. 

Innovatief onderzoek en media aandacht

Uniek aan de INSA Methode is dat deze in hoge mate is gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Het eerste onderzoek is in januari 2021 gepubliceerd, te bekijken via deze link. Dit onderzoek is op zich al innovatief, want het eerste ter wereld dat betrekking heeft op hoogrepeterende microbewegingen in het gezicht en de relatie naar persoonlijkheid. De publicatie heeft dan ook tot media aandacht geleid, bijvoorbeeld:

sneller en beter communiceren

Wie leert te kijken naar iemands onbewuste signalen, krijgt oog voor diens onderliggende behoeften. Daardoor weet je sneller en beter wat je kunt doen om echt contact met iemand te maken, een patstelling te doorbreken, of een probleem op te lossen. Dat leer je niet in een vingerknip: daarvoor zijn gerichte training en praktijkoefeningen nodig. Een INSA-training geeft je de tools die je daarvoor kunt inzetten. Hoe vaker je die gebruikt, hoe succesvoller je wordt in het oplossen van conflicten en het verbeteren van de samenwerking tussen twee mensen of binnen een groep. Bovendien leer je de microbewegingen in iemands gezicht interpreteren als een ‘early warning system’ voor potentiële conflicten en onbegrip, waardoor je daarop kunt anticiperen.

wel video-analyses, geen vragenlijsten

INSA baseert analyses en oplossingen niet op momentopnamen, maar verbetert de samenwerking binnen teams en de communicatie tussen mensen op basis van de duurzame, onderliggende interactiepatronen die daaraan ten grondslag liggen. INSA stuurt geen vragenlijsten toe, maar komt met een videocamera en de volledige aandacht voor elk individu. Vergeleken met de gebruikelijke klassieke methoden levert deze vernieuwende aanpak meer op en worden er sneller resultaten geboekt. Bovendien sluit de INSA-methodiek manipulatie van gedrag uit: want de onbewuste microbewegingen waarop de analyses zijn gebaseerd, vallen niet te trainen of te manipuleren.

consultancy, teamanalyse, mediation en coaching

Met de INSA–aanpak kun je snel resultaat boeken: een ontspannen sfeer, gemotiveerde mensen en een beter product. Uiteraard kun je ook gecertificeerde INSA-trainers inhuren om die klus te klaren. De INSA-teamleden werken al jarenlang als mediators en consultants in het bedrijfsleven. Je kunt bij hen terecht voor consultancy, teamanalyse en mediation, maar ook voor diepgaande persoonlijke ontwikkeling en coaching.

INSA: de methodiek

onderzoek en achtergrond

Alle mensen laten in hun gezicht een standaardrepertoire van meestal vier tot zes (soms meer) bewegingen zien dat ze constant herhalen. Dat standaardrepertoire is niet voor elk individu uniek, maar kent een beperkt aantal variaties.

zeven verschillende standaardrepertoires

Tijdens ons onderzoek, dat we uitvoeren in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, hebben we mensen in vier standaardsettings gefilmd. Gedurende tien minuten hebben we hun microbewegingen gecodeerd. Daaruit blijkt dat je zeven verschillende standaardrepertoires kunt onderscheiden. Omdat de repeterende bewegingen zéér repeterend zijn – zo doen mensen die hun wenkbrauwen optrekken dat zo’n 150 keer per tien minuten; mensen die hun onderste oogleden aantrekken ook – heb je aan vijf minuten observatie voldoende om vast te stellen welk repertoire kenmerkend voor iemand is.

drie hoofdtypes: fight, flight en freeze

Naast deze zeven standaardrepertoires in het gezicht, onderscheiden we in het gedrag drie hoofdtypes: fight, flight en freeze. Een fight-type trekt de wenkbrauwen volledig omhoog, iets wat vaak samengaat met het optrekken van de bovenste oogleden. Een flight-type spant de onderste oogleden aan. En een freeze-type heeft enigszins hangende, geloken oogleden, in combinatie met wit onder de iris. Deze drie types vormen samen een driehoek waarbij ze elk op een punt staan. Mensen vallen meestal niet precies samen met een type, maar combineren in hun gedrag elementen van de verschillende types. Afhankelijk van die combinatie kun je iemand op het spectrum tussen twee types plaatsen (op een van de zijden van de driehoek) of in de ruimte tussen die drie hoofdtyperingen (in de driehoek zelf). Elk type heeft sterke punten en valkuilen, een bij het type aansluitende behoefte aan contact, en typegerelateerd gedrag dat duidelijk maakt hoe (on)comfortabel iemand zich voelt.

fight-type: actiegericht en stevig

Fight-types zijn enorm actiegericht: ‘Gaan met die banaan’ en ‘problemen lossen we onderweg wel op’. Ze hebben altijd de neiging om de troepen aan te voeren, nemen graag verantwoordelijkheid en lopen niet weg voor moeilijke beslissingen. Lukt iets niet, dan proberen ze het op een andere manier. Is een doel niet haalbaar, dan bedenken ze een ander. Als zij zich oncomfortabel voelen, worden ze dwingend en dominant. Anderen hebben op zulke momenten het gevoel dat het fight-type over hun grenzen heengaat. Fight-types houden niet van kritiek, maar wel van confrontatie, stevigheid en tempo.

flight-type: analyserend en inhoudelijk

Flight-types gaan precies andersom te werk dan fight-types: zij willen eerst grip hebben op de situatie voordat ze in actie komen. Zij zijn goed in systematiseren en structureren. Voelen zij zich niet comfortabel, dan trekken ze zich terug. Als in een conflictsituatie de emoties oplopen, worden flight-types steeds strakker, inhoudelijker en oordelender. Flight-types hebben houvast en voorspelbaarheid nodig, en gesprekspartners die hun huiswerk hebben gedaan.

freeze-type: loyaal en ondersteunend

Freeze-types zijn sterk in het aanvoelen en ruimte laten voor anderen, kunnen goed luisteren, zijn loyaal en vinden het prettig om anderen te ondersteunen. Voelen freeze-types zich niet comfortabel, dan trekken ze zich terug: ze worden passief en nemen geen verantwoordelijkheid meer. In conflictsituaties gedragen ze zich als slachtoffer. Freeze-types hebben behoefte aan ruimte om dingen op hun eigen manier te doen en willen aandacht voor de relatie. Worden ze onder druk gezet, dan haken ze af en presteren ze niet meer.

bouwstenen voor een betere balans

Geen van de drie types is goed of slecht; ze zijn verschillend. Hun kenmerken en kwaliteiten worden in kaart gebracht om te begrijpen hoe de communicatie binnen een duo of team verloopt, waar het misgaat en hoe dat opgelost kan worden. Zodat ieders kwaliteit zo goed mogelijk naar boven komt. INSA maakt op een neutrale en opbouwende manier iets tastbaar en aanwijsbaar wat mensen al langer bij elkaar ervaren, maar waar ze de vinger niet op kunnen leggen. Wanneer ze bij zichzelf en elkaar herkennen wat er gebeurt, kunnen ze leren hoe ze op basis van elkaars kwaliteiten en behoeften hun samenwerking kunnen verbeteren. Plaatsen bijvoorbeeld sommige mensen zichzelf steeds op de voorgrond en laten anderen zich nauwelijks horen, dan kun je dat in balans brengen zonder iets te forceren.

geen automatische reflexen, maar keuzevrijheid

INSA kan ook individuele mensen analyseren en de uitkomsten gebruiken bij persoonlijke coaching. We vertellen hoe jouw strategie eruit ziet: wat die je opbrengt, en wat die je kost. We maken gedrag inzichtelijk en herkenbaar, en vertellen hoe je je effectiviteit kunt verbeteren. Want als jouw woorden en jouw fysieke gedrag niet congruent zijn – je zegt bijvoorbeeld iets en sluit daarbij je ogen – ontkracht dat je boodschap. Word je je daarvan bewust, dan ben je minder overgeleverd aan je automatische reflexen. Die reflexen kun je niet veranderen, maar je kunt wel begrijpen waar je gedrag vandaan komt, waarom je een bepaalde strategie gebruikt, en hoe je dat kunt veranderen. Dat inzicht levert je meer keuzevrijheid op. Zo kunnen bijvoorbeeld freeze-types best daadkrachtige besluiten nemen; maar daarvoor moeten ze wel uit hun comfortzone komen en hun communicatiestrategie veranderen.

onafhankelijk, transparant en betrouwbaar…

INSA kijkt naar dezelfde processen als andere consultants, mediators en trainers. Maar mensen hoeven geen vragenlijsten in te vullen waarop ze, meestal, situatiegebonden en sociaal wenselijke antwoorden geven. Bij een teamanalyse gaan we niet vergaderen, maar zetten we alle teamleden een paar minuten voor de camera en komen we twee dagen later terug met onze analyse. INSA brengt duurzame, onderliggende patronen in kaart op een onafhankelijke, transparante en betrouwbare manier. We kunnen aangeven wat we zien – door mensen mee te laten kijken met de videobeelden die we maken – en toelichten waarom we een bepaalde conclusie trekken. Die conclusie is betrouwbaar omdat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld lichaamshouding, niemand zijn microbewegingen kan manipuleren.

…en uniek!

Wat INSA doet, is uniek: we leggen een link tussen nonverbale en persoonlijke strategieën, en geven mensen de tools om hun onbewuste, intuïtieve handelen te verruilen voor op inzicht gebaseerde actie. Door direct naar anderen te kijken, je automatische reactie op te schorten en zo meer grip te krijgen op een situatie, kun je plezieriger en effectiever samenwerken. En verhoog je de kans op succes.

www.insa-consultancy.euScroll up