Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de Baak De Baak: De Baak B.V. (KvK nr. 27375288) of De Baak Administratie B.V. (KvK nr. 50354884), bereikbaar via: Postbus 69, 2200 AB Noordwijk, Koningin Astrid Boulevard 23, 2202 BJ Noordwijk of info@debaak.nl.

Coaching trajecten: coaching trajecten bij Trainingen of persoonlijke coaching trajecten.
Deelnemer: degene die aan een Opleiding van de Baak deelneemt.
Incompany traject: een maatwerkopleiding die de Baak exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.
Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een Overeenkomst (wil) sluit(en) met de Baak.
Training: een Opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
Opleiding: een Training, Incompany traject of Coaching traject, dan wel enige andere vorm van opleiding van de Baak. Een Opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van Trainingen of een Incompany traject) of meerdere coaching gesprekken (in het geval van Coaching trajecten)
Offerte: ieder aanbod van de Baak tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Baak en een Opdrachtgever. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
Partijen: de Baak en Opdrachtgever tezamen.
Prijs: de totale prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen
Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.

2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij de Baak.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.

3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van de Baak, inschrijving bij of opdracht aan de Baak en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door de Baak.

3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de Baak en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.

3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden de Baak slechts indien deze door de Baak schriftelijk zijn bevestigd. 3.5. Een (telefonisch) gesprek waarin de leerdoelen van een Opleiding met de leerwensen van de Deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de Training. Dit gesprek is dan het startmoment van de Opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende Opleiding.

4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Met de Baak gesloten Overeenkomsten leiden voor de Baak tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. De Baak zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen de Baak en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden de Baak dus niet.

4.3. De Baak is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als de Baak voor de uitvoering van een met de Baak gesloten Overeenkomst derden inschakelt, is de Baak gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid
5.1. De Baak, haar medewerkers en/of door de Baak ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen
6.1. Alle door de Baak genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.debaak.nl.

6.2. De Baak kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.

6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de Prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

6.4. Op verzoek van de Opdrachtgever kan een Opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal de Baak Administratie B.V. de Opleiding verzorgen en zal er een vooropslag van 10% over de opleidingsprijs berekend worden.

7. Facturering en betaling
7.1. De Baak factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.

7.2. Opdrachtgever zal aan de Baak verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Verplaatsing of annuleringen door de Baak
8.1. De Baak is gerechtigd zonder opgave van reden een Opleiding, een opleidingsmodule of een coaching gesprek te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/of tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de Opleiding, opleidingsmodule of coaching gesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan de Baak betaalde Prijs voor de geannuleerde Opleiding, opleidingsmodule(s) of coaching gesprek(ken).

8.2. De Baak is gerechtigd zonder opgave van reden een Opleiding, opleidingsmodule of een coaching gesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan de Baak betaalde Prijs voor de geannuleerde Opleiding, opleidingsmodule(s) of coaching gesprek(ken).

9. Annuleringen door Opdrachtgever
Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Indien Opdrachtgever een particulier is, en sprake is van een Overeenkomst op afstand, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten daarvan het recht deze Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

Annuleren Trainingen
9.2. Een Training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de eventuele bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat de Baak gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering tot drie maanden voor aanvang van de Training: 10% van de prijs;
b. bij annulering tussen drie maanden en twee maanden voor aanvang van de Training: 20% van de Prijs;
c. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Training: 30% van de Prijs;
d. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Training: 50% van de Prijs;
e. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Training: 70% van de Prijs;

9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste Deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de Training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de Prijs aan de Baak verschuldigd.

9.4. Indien een Deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de Training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen een maand voor aanvang van de Training als genoemd in lid 2 sub d, en wordt aldus 70% van de Prijs in rekening gebracht.

9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren Coaching traject
9.6. Coaching trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het Coaching traject worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de eventuele bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat de Baak gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen: a. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coaching gesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; b. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coaching gesprek: 100% van de prijs.

9.7. Indien een Deelnemer zonder te annuleren niet bij het coaching gesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering korter dan 2 werkdagen voor aanvang van het Coaching traject als genoemd in lid 6 sub b en wordt aldus 100% van de Prijs in rekening gebracht.

Annuleren Incompany trajecten
9.8. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de eventuele bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat de Baak gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

a. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door de Baak gemaakte kosten (door de Baak te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
b. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat mogelijk reeds door de Baak is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door de Baak gemaakte kosten (door de Baak te specificeren) Annulering overnachting.

9.9. Een bij de Baak gereserveerde overnachting kan uitsluitend voor het daadwerkelijke verblijf en schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de eventuele bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat de Baak gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen: a. bij annulering tot een maand voor de overeengekomen aankomstdatum: geen annuleringskosten; b. bij annulering tussen een maand en twee weken voor het daadwerkelijk verblijf: 60% van de Prijs; c. bij annulering tussen twee weken en een week voor het daadwerkelijk verblijf: 85% van de Prijs; d. bij annulering korter dan zeven dagen of wanneer er sprake is van “No-show”: 100% van de Prijs.

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever
10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van een Opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, is de Opdrachtgever de volledige Prijs van de Opleiding aan de Baak verschuldigd.

11. Aansprakelijkheid
11.1. In geval aansprakelijkheid van de Baak mocht komen vast te staan, is de Baak slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

11.2. De Baak is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, vertragingsschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met de Baak gesloten Overeenkomst, is de Baak daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een Deelnemer de (veiligheids-)instructies niet in acht neemt.

11.3. De Baak is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat de Baak bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van de Baak voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtgever is betaald voor de Opleiding in welk verband de schade geleden is en gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan de Baak door de verzekeraar van de Baak onder geen beding te boven.

11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de Deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Baak.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door de Baak ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft de Baak houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens
13.1. De Baak verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in haar privacy statement.

13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door de Baak.

14. Medewerkers van de Baak
14.1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die de Baak inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan de Baak verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s) .

15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
15.1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door de Baak worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of een algemene kennisgeving op de website van de Baak.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op alle Overeenkomsten met de Baak is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

16.2. De  klachten- en geschillenregeling van de Baak is van toepassing op alle Overeenkomsten met de Baak.

Versie 4.4 januari 2024

Scroll up